כל מה שחשוב לדעת על שכר מינימום ב-2018

שכר מינימום הוא נושא רלוונטי לכל עובד, בכל גיל ובכל מקצוע. מה גובה השכר? ממה מורכב? ומה עושים כששכר זה אינו משולם?

מהו שכר מינימום?

 
שכר מינימום בישראל - כל מה שצריך לדעת
 

שכר מינימום מוגדר כשכר עבודה הנמוך ביותר שהמעסיק רשאי לשלם לעובדיו, בין אם לחודש עבודה, יום עבודה או שעת עבודה, ליום עבודה או לחודש עבודה. לקביעת שכר המינימום משמשות דרכים אחדות: חוק, תקנה מנהלית או הסכם קיבוצי. המטרה המרכזית של שכר מינימום היא להבטיח לכל עובד שכר מינימאלי שיימנע ניצולו והזכות לשכר מינימום אינה ניתנת להתניה או לוויתור.

מהו גובה שכר מינימום בישראל?

החל מאפריל 2018 עודכן שכר המינימום בישראל לסך של 5,300 ₪ לחודש. לפניכם טבלת שכר המינימום השעתי והחודשי, בהתאם לגיל. 

שכר המינימום השעתי והחודשי בהתאם לגילאים שונים:

גיל העובד  שכר מינימום שעתי   שכר מינימום חודשי 
מגיל 18 ומעלה 29.12 5,300 ש"ח
עד גיל 16 21.45 3,710
מגיל 16 עד גיל 17 22.98 3,975
מגיל 17 עד גיל 18 25.43 4,399
חניכים 18.38 3,180

ממה מורכב שכר מינימום בישראל?

• שכר משולב או שכר בסיס
• תוספת כספית למשכורת לאחר עליית המחירים במשק, במידה ואינה מחושבת כחלק מהשכר המשולב
• תוספת כספית קבועה שניתנת לעובד תמורת עבודתו.

שכר עבודה המחושב לשכר מינימום הנו השכר הרגיל לא כולל תוספות, הכולל שכר יסוד או שכר משולב, תוספות יוקר, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו. ולא יובאו בחשבון פרמטרים כמו תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מענקים והחזר הוצאות (כלכלה, אש"ל, ונסיעות). 

מי זכאי לשכר מינימום? 

שכירים למעלה מגיל שמונה עשרה שעובדים במשרה מלאה (45 שעות שבועיות) זכאים לכל הפחות לשכר מינימום.

שכר מינימום לעובד במשרה חלקית ( לפי שעות או לפי ימים) יחושב יחסית לחלקיות המשרה. לגבי עובד הנפקד מעבודתו, יחושב השכר מינימום יחסית למשך היעדרותו ויופחת משכרו שווי השעות או הימים בהם לא היה,  למעט אם ההיעדרות במסגרת הסדר הקובע תחליף שכר כמו דמי חופשה, דמי מחלה, פיצוי בגין הודעה מוקדמת וכו', שבמקרה זה יחול עליו אותו ההסדר.

שכר מינימום מותאם לעובד בעל מוגבלות יוענק רק לעובד בעל מוגבלות שמעסיקו קיבל אישור לתשלום שכר מינימום מופחת  בהתאם לשיעור הקבוע באישור שניתן למעביד על ידי המנהל הכללי של משרד העבודה בהתאם לתקנות המתייחסות לשכר מינימום.


אי תשלום שכר מינימום לעובד

במידה והמעביד אינו משלם שכר מינימום לפחות לעובדו, הרי מדובר בעבירה שעונשה מאסר של שנה או קנס. במקרה בו המעביד הוא תאגיד, יאשם בעבירה גם פקיד האחראי על הנושא, מנהל פעיל ושותף שאינו מוגבל אלא אם לא ידע על העבירה ונקט בכל האמצעים הסבירים לשמירה על החוק. עובד זכאי לתבוע את השכר מינימום המגיע לו מהמעביד בבית הדין לעבודה או ב בארגון עובדים אליו משתייך העובד וביכולתו לזכות בפיצויי הלנת שכר מוגדלים. במקביל, החוק מגן על העובד ואוסר על המעסיק לפגוע בו על ידי הרעת תנאי העסקה, גרימת נזק להתפתחותו המקצועית או לפטרו בגלל הגשת תלונה או תביעה בגין אי תשלום שכר מינימום.


שכר מינימום לעובדי קבלן כוח אדם

לעובדי קבלן כח אדם יש זכות לתבוע גם כנגד המעסיק בפועל, ובלבד שמסר למעסיק הודעה לפיה דרש בכתב מקבלן כוח האדם תשלום שכר מינימום והשכר לא שולם, וגם המעסיק לא שילם את שכר המינימום תוך 21 יום ממועד מסירת ההודעה. 

יכול להיות שאתם מרוויחים פחות ממה שמגיע לכם? היכנסו לבדוק!

לטבלת שכר מעודכנת וחישוב שכר

למדור "חוזה עבודה ושכר"

שתף