עולם העבודה - מאמרים » מדור זכויות עובדים » זכויות עובדים: פיטורים בשל שירות מילואים

זכויות עובדים: פיטורים בשל שירות מילואים

קיבלתם צו מילואים ואתם חוששים למקום עבודתכם? כיצד החוק מגן עליכם במקרה של פיטורים בשל מילואים? דברים שחשוב לדעת

ניר בחרי, ממשרדי עוה"ד בחרי-ברעם, עונה לשאלות נפוצות בנושא זכויות העבודה של חיילי מילואים, בהתבסס על חוק חיילים משוחררים, התש"ט – 1949.
האם מותר לפטר עובד בשל שירותו במילואים?

"בהתאם להוראות החוק (סעיף 41א') חל איסור על מעביד לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל מספר הפעמים בו נקרא העובד לשירות מילואים או משך המילואים. בחוק נקבע מפורשות כי במידה ועובד פוטר בשל אחת הסיבות הנ"ל הפיטורין בטלים".

במידה ושירות המילואים עולה על יומיים רצופים, חל איסור על המעסיק לפטר את העובד גם למשך תקופה של 30 ימים לאחר תום שירות המילואים, אלא בהיתר של ועדת התעסוקה. בחוק נקבע כי הוועדה תיתן היתר לפיטורין רק במידה והמעסיק יוכיח כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים.
"נדגיש כי במסגרת החוק נקבעה גם הגדרה למונח "
פיטורים" ככוללת גם אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר. גם חוזה עבודה לתקופה קצובה של פחות מ-12 חודשים שלא הוארך אשר המעסיק חידש או האריך בעבר, סמוך לפני תחילת תוקף החוזה, יחשב כ"פיטורים" במידה ולא יחודש בגין אחת הסיבות המפורטות לעיל".

עוד קובע החוק כי במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורין לא יבואו 30 הימים הנ"ל. לשון אחר, לא ניתן לבצע חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת המגיעה לעובד המפוטר לבין תקופת 30 הימים בהם נאסר לפטר עובד שחזר ממילואים שנמשכו מעבר ליומיים רצופים.  

החוק קובע כאמור מנגנון של ועדת תעסוקה אליה צריך לפנות המעסיק על מנת לקבל היתר לפיטוריו של חייל המילואים, במסגרת התקופה של 30 בימים לאחר תום שירות המילואים. לועדת תעסוקה זאת נתונה גם הסמכות לדון בטענות עובד מילואימניק כנגד מעבידו לפיו פוטר עקב שירות מילואים.

מהו צו העסקה?

לועדת התעסוקה נתונות סמכויות נרחבות בהקשר זה – היא מוסמכת ליתן "צו העסקה" - כלומר להורות למעסיק להחזיר או לקבל (לפי העניין) את המילואימניק לעבודה במקום, ובתנאים שתקבע, אולם זאת בכפוף להסכמתו של העובד. היא מוסמכת אף לחייב את המעסיק בתשלום
פיצויים מוגדלים בסכום השווה לחמש פעמים השכר שהעובד קיבל או היה זכאי לקבל בעבור חודש העבודה שלפני הפרת זכותו. חישוב השכר ייעשה לפי דרך חישוב השכר לצורך פסיקת פיצויי פיטורין. הועדה רשאית לפסוק לעובד גם סכום אחר כפיצויים, אולם זאת רק מטעמים מיוחדים שתקבע. לועדה גם סמכות ליתן "צו משולב" הכולל בחובו הן צו העסקה והן צו לפיצויים אולם במקרה שכזה סכום הפיצויים יקבע רק בהתאם לנזק שנגרם בפועל לעובד עקב פיטוריו שלא כדין.

דין הפיצויים וההוצאות שייפסקו לעובד על ידי ועדת התעסוקה כדין שכר עבודה – לעניין דין קדימה לשאר החובות במקרה של פירוק (במידה והמעסיק הינו חברה שמצויה בהליכי פירוק) או של פשיטת רגל של המעסיק.

על החלטת ועדת התעסוקה ניתן לערער בזכות בפני בית הדין האיזורי לעבודה בתוך 20 ימים מיום קבלת החלטת הועדה, ועל בית הדין להשתדל ליתן החלטה בעניין במהירות המירבית בתוך 15 ימים. סכומים שפסקה הועדה לטובת העובד ולא שולמו במועדם ישאו הפרשי הצמדה וכן ריבית מוגדלת בשיעור כפול מהריבית הקבועה בחוק ההוצאה לפועל.

מהן זכויותיו של מילואימניק שהוא עובד קבלן ו/או כח אדם?

החוק דואג גם לאותו מילואימניק שהינו עובד קבלן כח אדם. חל איסור על המעסיק בפועל לגרום לכך שקבלן כח האדם יגרום לפיטוריו של מילואימניק בניגוד להוראות החוק. החוק מוסיף וקובע כי במידה וקבעה ועדת התעסוקה כי העובד פוטר בניגוד להוראות החוק הרי שקיימת חזקה שהמעסיק בפועל הוא שהוביל לפיטורים. 
במידה והוחלט על ידי ועדת התעסוקה ליתן לטובת העובד צו להעסקה הרי שהצו יחול הן כנגד קבלן כוח האדם והן כנגד המעסיק. לעומת זאת, צו לפיצויים יינתן אך כנגד המעסיק בפועל, אלא אם כן יוכיח המעסיק בפועל כי קבלן כוח האדם הוא שאחראי בלעדית לפיטורין בניגוד להוראות החוק. במקרה שכזה יחול צו הפיצויים כנגד קבלן כוח האדם בלבד. במידה ויוכיח העובד כי קבלן כוח האדם והמעסיק בפועל פיטרו אותו יחדיו הרי שצו הפיצויים יינתן כנגד שניהם לפי חלוקת האחריות ביניהם כפי שתקבע ועדת התעסוקה.

קבלת צו? אל תשכח לעדכן את המעסיק

עובד המקבל צו לשירות מילואים, צריך להודיע על כך למעבידו, לממונה עליו, או לאחראי על כוח האדם בתוך שבעה ימים מיום קבלת הצו. אם מדובר בעובד קבלן כוח אדם עליו למסור את ההודעה בתוך שבעה ימים לממונה עליו או לאחראי כוח אדם אצל המעסיק בפועל או אצל קבלן כוח האדם. חובתו של העובד להודיע למעבידו על צו המילואים חלה רק ביחס לשירות מילואים שנתי שלגביו ניתנה בפועל התראה של 60 ימים ממועד צו הקריאה ועד לשירות בפועל.

גם בכל הנוגע לקבלה לעבודה אוסר חוק שווין הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988 להפלות דורש עבודה מחמת שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים, או שירותו הצפוי בשירותו מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו.   

נזכיר לבסוף, כי ניתן להוריד בחינם טופס הפנייה/התביעה לוועדת התעסוקה. יתר על כן, לפי פקודות הצבא זכאי מילואימניק שפוטר בניגוד להוראות החוק לסיוע משפטי בחינם על ידי קציני הסעד המשפטי היושבים בלשכות קציני הערים תל אביב, חיפה, ירושלים, אשקלון ואילת.


* אין לראות במאמר זה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מבעל מקצוע.

שתף