עולם העבודה - מאמרים » מדור זכויות עובדים » זכויות עובדים: זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורים

זכויות עובדים: זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורים

אילו תשלומים לעובד נחשבים לצורך זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורים? כיצד מחשבים אותם? המדריך המלא לפניכם

פוטרתם מהעבודה? זה הזמן לברר מה זכויותיכם. כל עובד אשר בינו לבין מעסיקו קיימים יחסי עובד מעביד זכאי לתשלום זכויות סוציאליות בהתאם לחוק ו/או להסכמים קיבוציים ו/או צווי ההרחבה למיניהם.
החוקים המסדירים את הזכויות הסוציאליות הנם חוקים קוגנטיים אשר לא ניתן להתנות עליהם, אלא אם ההתניה באה לטובת העובד. בנוסף, עובד אשר פוטר מעבודתו זכאי
לפיצויי פיטורים ממעסיקו.

 

 

 זכויות סוציאליות של עובד: כיצד מחשבים אותן?

נשאלת השאלה, מהם רכיבי השכר אשר יש להביא בחשבון לשם חישוב הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד ו/או לשם חישוב פיצויי הבסיס, או בעצם, מה יוגדר כשכר לשם החישובים הנ"ל?
באופן כללי ניתן להגדיר כי השכר אשר יובא בחשבון הנו שכר הבסיס ברוטו - אך מה יוגדר כשכר הבסיס? להלן נערוך סקירה של החוקים הספציפיים והזכויות הספציפיות:

אילו מרכיבי שכר נכללים בחישוב השכר לעניין פיצויי הפיטורין?

בהתאם לסעיף 13 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג – 1963 המסמיך את  שר העבודה לקבוע מהם רכיבי השכר שיובאו בחישוב שכר העבודה לעניין פיצויי פיטורים נקבעו ע"י שר העבודה תקנות פיצויי פיטורין (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד – 1964. בתקנה 1(א),1(ב) נאמר כי יש להביא בחשבון רק את שכר היסוד (הכולל את התוספת המחלקתית או המקצועית), את תוספת הותק, את תוספת יוקר המחיה ואת תוספת המשפחה. תקנת משנה 1(ג) מוסיפה וקובעת כי אם השכר משולם על פי רכיבים שונים, יובא רק שכר העבודה הרגיל ללא תוספות. מכאן רואים כי תוספות שונות אינן נכללות בחישוב השכר לשם פיצויי פיטורים.
לעניין זה חשוב להדגיש כי תקנה 9 לתקנות דנן קובעת כי במידה והשכר  או חלקו משתלם בעד ביצוע עבודה מסוימת או שעיקר השכר הנו לפי כמות תוצרת , יש לערוך ממוצע של שנים עשר חודשים אחרונים בגין הרכיב דנן ולהביא אף אותו בחשבון.

אילו מרכיבי שכר נכללים בחישוב השכר לעניין דמי מחלה?

סעיף 2 לחוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976 קובע את זכאות העובד לקבל שכר גם בתקופת מחלתו. החוק ממשיך ומפרט מהו גובה השכר שמגיע לעובד ומהי התקופה שבה השכר מגיע לו. לענייננו, רלוונטי סעיף 6, הקובע שהרכיבים שיובאו בחשבון הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר, תוספת משפחה ותוספת מחלקתית או מקצועית. הסעיף גם קובע כי אם השכר לא משתלם לפי רכיבים אלו, יש לקחת בחשבון את השכר המשולם עבור יום עבודתו הרגילה, בתוספת הרכיבים שלעיל.
כאן המקום לציין כי אמנם ימי המחלה נחשבים לצורך חישוב הוותק לפיצוי פיטורים אך לצורך חישוב פיצויי פיטורים יובאו בחשבון רק 30 ימי מחלה  בגין כל שנת עבודה.

אילו מרכיבי שכר נכללים בחישוב השכר לעניין הפנסיה?

באופן עקרוני, ההפרשות לפנסיה הן לפי ההסכם האישי או הקיבוצי שבין העובד למעביד. לפי צו ההרחבה הקובע חובת הפרשת פנסיה על כלל המשק החל משנת 2008, יש לערוך את ההפרשות הפנסיוניות משכר הבסיס בלבד כאשר מקום בו שכר העבודה משולם על בסיס משמרות וישנו תשלום בגין תוספת משמרת, יש להפריש גם בגינו. כאן המקום לציין כי באם יצליח העובד להוכיח כי תשלום שקיבל למשל בגין שעות נוספות, נרשם ככזה באופן פיקטיבי ואילו בפועל שולם בין באם עבד שעות נוספות ובין אם לאו, סביר כי בהתאם להלכה הפסוקה ייקבע כי אף הוא חלק משכר הבסיס.

אילו מרכיבי שכר נכללים בחישוב השכר לעניין דמי החופשה השנתית?

סעיף 2 לחוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951 קובע את זכות העובד לחופשה. החוק מגדיר גם את זכות העובד. סעיף 10 לחוק מחלק את העובדים לשניים: עובדים ששכרם משולם על בסיס חודשי, ועובדים בשכר (שגמול עבודתו לא משתלם על בסיס חודשי או תקופה ארוכה מחודש). לגבי הקבוצה הראשונה, השכר הרלוונטי הוא השכר שהעובד היה ממשיך לקבל. לגבי הקבוצה השנייה, השכר הרלוונטי הוא השכר הממוצע שניתן לו בעבר (לפי בדיקת רבע שנה). כמו כן, סעיף קטן (ג) קובע ששכר העבודה הוא כל תמורה, למעט אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי שאושר על ידי שר העבודה ולמעט הוצאות העבודה שאינן מוצאות על ידי העובד בחופשתו. מכאן שגם עמלות נכללות בחישוב השכר .

לסיכום: כל חוק המעניק לעובד זכות סוציאלית, מגדיר חישוב שכר בצורה שונה. גם אם יש דמיון מסוים ביניהם, יש להסתכל על כל חוק בנפרד כדי לדעת אילו רכיבי שכר נכללים בחישוב לעניין הזכות הסוציאלית וכן לבחון היטב את הפסיקה הענפה הקיימת בנושא.

הכותבת היא עו"ד לילך אקרמן, פורום דיני עבודה באתר הפורומים המשפטיים – אתר הכולל פורומים משפטיים בנושאים רבים: עבודה, משפחה, תמ"א 38, נדלן ועוד.

לכתבות נוספות בנושא זכויות עובדים

שתף